شماره تماس پشتیبانی: 02146084131

ساعت کاری فروشگاه از ساعت 10:30 تا 22:30 میباشد

ساعات روزانه فروشنده: 

تمام وقت 10:30 تا 22:30

نیمه وقت شیفت صبح از ساعت 10:30 تا ساعت 16:30

نیمه وقت بعد از ظهر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30

Powered by BreezingForms